Anaboliczny muscle-peak 2270g inner armour

Co to jest NitroBolon?
NitroBolon to preparat oparty na formule zwi?kszaj?cej wytwarzanie w organizmie cz?owieka - tlenku azotu (NO). Formu?a ta w 1998 roku zosta?a opatentowana i nagrodzona nagrod? Nobla w dziedzinie medycyny.

Jak dzia?a NitroBolon?
Sk?adniki zawarte w NitroBolon takie jak diarginine malate oraz arginine alpha keto-glutarate s? prekursorami wytwarzania w organizmie cz?owieka tlenku azotu (NO), kt�ry odpowiada za pr?dko?? komunikacji mi?dzy kom�rkami. Zwi?kszenie produkcji tlenku azotu powoduje rozkurczenie ?cianek naczy? krwiono?nych, oraz hamowanie agregacji p?ytek krwi (odpowiedzialnych za lepko?? krwi), czego efektem jest kilkukrotne zwi?kszenie tempa oraz ilo?ci przep?ywu krwi w naczyniach krwiono?nych oraz mi??niach. Efektem tego jest zwi?kszone nagromadzenie tlenu oraz sk?adnik�w od?ywczych (transportowanych przez krew) w kom�rce mi??niowej. Daje to efekt napi?cia i "napompowania" mi??ni, co powoduje znaczny przyrost si?y oraz masy mi??ni.

Dlaczego NitroBolon jest bezkonkurencyjnym preparatem?
Unikalna kombinacja najsilniej dzia?aj?cych prekursor�w argininy (diarginine malate oraz arginine alpha keto-glutarate), kt�re najlepiej konwertuj? z argininy do tlenku azotu to nie jedyny sekret tego preparatu. Dodatek citruline malate (jab?aczanu cytruliny), kt�ry poprzez utylizacj? endotoksyn pozwala w pe?ni wykorzysta? produkcj? tlenku azotu to kolejny sekret tego preparatu. Co to s? endotoksyny? Endotoksyny s? to truj?ce substancje wytwarzane podczas intensywnego wysi?ku fizycznego takie jak kwas mlekowy czy amoniak, kt�re zatruwaj? organizm i blokuj? produkcj? tlenku azotu.

Pami?taj! Je?li nie usuniemy z organizmu endotoksyn produkcja tlenku azotu zostanie zahamowana. Dlatego te? preparaty zawieraj?ce tylko substancje zwi?kszaj?ce produkcj? NO nie s? skuteczne.

Inn? istotn? funkcj? jab?czanu cytruliny jest zwi?kszenie produkcji ATP (cz?steczki odpowiedzialnej za szybko?? i si?? skurczu mi??ni), kt�rej to zapotrzebowanie znacznie wzrasta podczas produkcji tlenku azotu.

NitroBolon zawiera r�wnie? najnowsz? formu?? kreatyny w postaci estru (creatine ethyl ester HCI), kt�ry charakteryzuje si? 100% przyswajalno?ci? (lepsz? ni? zwyk?y monohydrat kreatyny). Dlatego wystarczy zastosowa? go w niewielkiej dawce, aby w po??czeniu z tlenkiem azotu da? niesamowity efekt anaboliczny.

Anaboliczny muscle-peak 2270g inner armour

anaboliczny muscle-peak 2270g inner armour

Media:http://buy-steroids.org